Impresum

czyli dane rejestrowe firmy i regulamin

Dane firmy

DYSKONT UBEZPIECZENIOWY OC2018.pl
56-400 Oleśnica
Wileńska 2C
REGON: 368138489, NIP: 9112022968

Regulamin

Oc2018.pljest platformą internetowąumożliwiającą sprawdzenie użytkownikom propozycji ofert ubezpieczeniowych. Wprowadzone przez Ciebie informacje zostają wysłane do naszego pracownika, który przeliczy składkę we wszystkich współpracujących z nami towarzystwami ubezpieczeniowymi. Następnie przedstawimy dla Ciebie najkorzystniejsze oferty polis.

W niniejszym Regulaminie do Umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia „Ogólnych warunków Ubezpieczenia” – dostępne na stronie każdego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, na podstawie których jest zawierana Umowa ubezpieczenia oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w przypadku ubezpieczenia OC.

Opisy i ilustracje mają charakter informacyjny i nie zastępują ogólnych warunków ubezpieczenia. Szczegółowy i pełny zakres świadczeń, limity odpowiedzialności zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia danego produktu u konkretnego Towarzystwa.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne lub niepoprawne wobec braku możliwości ich weryfikacji.Skutki uzupełnienia formularza kalkulacyjnego i danych do polisy przez Użytkownika nieprawidłowymi danymi ponosi Użytkownik.

Wszystkie wyświetlone przez nas oferty uwzględniają aktualną cenę na dzień kalkulacji, którą klient musi zapłacić ubezpieczycielowi decydując się na zakup. Nie pobieramy żadnych dodatkowych czy ukrytych opłat.

Czynności wykonywane przez pracowników oc2018.pl w imieniu zakładu ubezpieczeń polegają na doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia przez Użytkownika z wybranym przez niego zakładem ubezpieczeń, na wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a wybranym przez niego Zakładem ubezpieczeń w zakresie obowiązkowych lub dobrowolnych ubezpieczeń.

Na pojazd sprowadzony z zagranicy, nabywca może zawrzeć tylko 1 ubezpieczenie OC Przewozowe (30 dniowe). Każde następne ubezpieczenie OC (pojazdów mechanicznych) musi być zawarte na okres 12 miesięcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r., nr 11, poz. 66), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm. – zwanej dalej „Ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym”), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U z 2014 r. poz. 827) oraz innych stosownych aktów prawnych.

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych, w związku z korzystaniem z usługi świadczonej przez serwis dyskontubezpieczeniowy.pl, jest AR RO Gąciarz Spółka Jawna z siedzibą w Oleśnicy (56-400) przy ul. Wileńska 2C, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000692625 (dalej: Administrator lub Administratorzy).
Jeśli zawarłeś umowę ubezpieczenia, to administratorem Twoich danych osobowych jest towarzystwo ubezpieczeniowe, które wybrałeś.


W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
● w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe (wówczas administratorem Twoich danych jest towarzystwo ubezpieczeniowe, które wybrałeś),
● w celu świadczenia przez AR RO Gąciarz sp.j. usługi polegającej na zbieraniu i udostępnianiu informacji, w tym zawierających dane osobowe, od osób zainteresowanych ofertą ubezpieczeniową i przekazywaniu tych informacji agentowi Ubezpieczenia AR RO Gąciarz sp.j (wówczas administratorem Twoich danych jest AR RO Gąciarz sp.j.),
● w celu świadczenia przez agenta AR RO Gąciarz sp.j usługi umożliwiającej porównanie ofert i zawarcie umowy ubezpieczenia (wówczas administratorem Twoich danych jest AR RO Gąciarz sp.j),
● w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości celem przedstawienia oferty AR RO Gąciarz sp.j i podmiotów współpracujących (wówczas administratorem Twoich danych jest AR RO Gąciarz sp.j.),
● w celu marketingu usług Administratorów oraz podmiotów trzecich (wówczas administratorem Twoich danych jest AR RO Gąciarz sp.j.),
● w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości celem przedstawienia oferty spółki AR RO Gąciarz i podmiotów współpracujących (wówczas administratorem Twoich danych jest AR RO Gąciarz sp.j.), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe przekazane będą towarzystwom ubezpieczeniowym i podmiotom realizującym płatność w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia, które współpracują z AR RO Gąciarz sp.j. Dane osobowe mogą zostać udostępnione także innym podmiotom współpracującym z Administratorami, na podstawie stosownej zgody.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów i Towarzystwa Ubezpieczeniowe przez okres niezbędny do świadczenia Usługi lub do czasu rozwiązania Umowy/rezygnacji z Usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.


Prawa osoby, której dane dotyczą
Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych gwarantują Ci szerokie uprawnienia względem administratora danych, o czym informujemy poniżej:
● Prawo żądania od administratora dostępu do danych zgodnie z art. 15 RODO
● Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO
● Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") zgodnie z art. 17 RODO
● Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO
● Prawo do otrzymania informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania zgodnie z Art. 19 RODO
● Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO
● Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zgodnie z art 7 ust. 3 RODO
● Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO
● Prawo do zgłoszenia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, masz prawo, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, w tym profilowania. W tym wypadku nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Misja firmy

Głównym celem firmy jest zaoferowanie klientom najlepszych cen ubezpieczeń OC/AC na rynku!

oc2018.pl - Dyskont Ubezpieczeniowy - polisy OC! 2018 All reserved.